Anders Eriksson
AFRY
Kyrkogatan 16
SE-826 32 Söderhamn
Tel: +46(0)708 133 276
anders.a.eriksson@afry.com
Göran Vestman
AFRY
Hospitalgatan 30
SE-602 27 Norrköping
Tel: +46(0)705 891 60
goran.vestman@afry.com

Om korrosion

En oskyddad metallkonstruktion som grävs ner i mark, gjuts in i betong eller förlägges i vatten angrips normalt av korrosion.

Korrosionen innebär att metallen efter hand upplöses och omvandlas till andra ämnen - korrosionsprodukter. Processens omfattning och hastigheten beror på metallens egenskaper och elektrolytens karaktär. Sålunda har olika metaller olika benägenhet att korrodera.

Korrosionen kostar det svenska samhället uppskattningsvis 100 miljarder
kronor per år.


Katodiskt korrosionsskydd
Man kan bekämpa korrosionen på flera olika sätt. Ett sätt är att reglera elektrodpotentialen, så att metallen blir immun. Denna metod kallas katodiskt korrosionsskydd. Skyddet kan utformas som elektrolytisk - eller galvanisk typ.

Elektrolytiskt skydd, har en yttre strömkälla (likriktare) och "olösliga" anoder, medan galvaniskt skydd består av offeranoder.

Användningsområden
Katodiskt korrosionsskydd kan användas på allt stål som omgärdas av en elektrolyt, jord, vatten, betong. Katodiskt korrosionsskydd kan installeras på såväl nya som gamla befintliga anläggningar. Katodiskt korrosionsskydd kan kontrolleras så att erforderlig skyddsverkan råder.

Katodiskt korrosionsskydd kan användas på t.ex.:
- Jordförlagda stålledningar för vatten, olja och gas.
- Jord- eller vattenförlagda cisterner.
- Stålpallar i mark och vatten.
- Stålspont i mark och vatten.
- Invändigt skydd av ståltankar för vatten och kemikalier.
- Armeringsjärn i betongkonstruktioner ovan mark och vatten.
- Armeringsjärn i betongkonstruktioner under mark och vatten.
- Fartyg, oljeplattformar och andra fartyg.

Läs mer om Korrosion (.pdf)